Over ons

De kwaliteit en de veiligheid van toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer per touringcar neemt van jaar tot jaar toe. Dat is mede het werk van de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf. Deze stichting richt zich op de kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van de door haar erkende touringcarbedrijven.

Wat houdt het Keurmerk in?

Het keurmerk SKTB bestaat uit ISO 9001, aangevuld met een Veiligheidsdocument waarin een branchespecifieke invulling van (en aanvulling op de ISO 9001) normen wordt gegeven. Met de onafhankelijke toetsing van bedrijven op de eisen uit het veiligheidsdocument wordt de veiligheid in en om de touringcar in al zijn facetten geborgd. Wilt u weten wat er inhoudelijk van de touringcarbedrijven geëist wordt? klik dan hier.

Extra Garanties
Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers op het gebied van veiligheid, het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstverlening van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. De extra garanties dienen maar een doel: u als klant tevreden stellen!

Klantgerichtheid
Kwaliteitsbevordering vraagt om gericht beleid en een inzet op lange termijn. Keurmerk Touringcarbedrijven investeren voortdurend in de kwaliteit van hun personeel en materieel. Klantgerichtheid en zorg voor optimale dienstverlening staan voorop. Van zowel de ondernemer als van de werknemers mag een continue inzet en betrokkenheid worden verwacht, waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.
 
Kwaliteitszorg
De constante kwaliteitszorg leidt er toe dat het erkende Keurmerk Touringcarbedrijf zich met recht specialist in het vervoer per touringcar mag noemen. Binnen een Keurmerkbedrijf vindt op basis van het kwaliteitshandboek voortdurend interne controle plaats, terwijl een onafhankelijke auditinstelling geregeld externe controles uitvoert. Daarmee heeft de passagier de beste dienstverlening voor al het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer. Veiligheid, comfort en service staan bij het keurmerkbedrijf voorop.
 
Over Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf is in 1994 opgericht door KNV Busvervoer vanuit de noodzaak om passagiers meer inzicht en zekerheid te geven over de geboden kwaliteit van het reizen per touringcar. Ter bewaking van die kwaliteit is de onafhankelijke Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf in het leven geroepen. Door de Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf wordt samengewerkt met diverse stakeholders zoals de ANVR bustouroperators, de touringcarbouwers, de touringcarondernemers verenigd in Koninklijk Nederlands Vervoer. Daarnaast bestaat er nauw contact met consumentenorganisaties, zoals VVN, en allerlei officiële instanties, zoals ILT, RDW en de KLPD.

Controle
De kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse onafhankelijke instanties. Daaronder bevinden zich de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de stichting FSO/STO voor de naleving van de CAO en natuurlijk de diverse auditinstellingen.
 
Aanvragen Keurmerk en erkenning keurmerkbedrijven
Bedrijven die het Keurmerk willen halen melden zich, nadat ze zich aan de hand van onze reglementen en op basis van de ISO-systematiek hebben voorbereid, bij een van de onafhankelijke auditinstellingen. Deze auditinstelling controleert of het bedrijf aan een groot aantal wettelijke en bovenwettelijke voorwaarden voldoet. Indien dat het geval is, ontvangt het bedrijf de certificaten voor ISO en het VD. Op basis van deze documenten erkent de Stichting het bedrijf als Keurmerkhouder.

Aan SKTB verbonden kosten
Om als keurmerkhouder erkend te worden dient een bedrijf audits te ondergaan. Hieraan zijn kosten verbonden (neem hierover contact op met een van de auditinstellingen). Aan de erkenning als Keurmerkhouder zelf zijn ook kosten verbonden. Een bedrijf betaalt per vergunning €150,- (het stambedrag) en per touringcar €54,55. Uit de opbrengsten financiert SKTB de adminstratie en promotie van het Keurmerk.

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting. Bij offertes voor grotere opdrachten of aanbestedingen kunt u ook gerust om een kopie van het certificaat vragen.